Dùng SWA P để xử lý đáy có cần kết hợp thêm sản phẩm khác?

Hiện tại Sự khác biệt của dòng sản phẩm vi sinh tự nhiên trên thị trường so với nhiều sản phẩm vi sinh khác là hiệu quả và giá thành ổn định. Vi sinh tự nhiên hoạt động theo cơ chế cân bằng môi trường…